Устилузька громада

Волинська область, Володимир-Волинський район

Положення про фінансово-економічний та інвестиційний відділ

                                                   

                                                                  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                        рішенням Устилузької міської  ради                                                                                         

                                   ­­­­                                     від 15.04.2016 № 6/9

 

                                                                 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансово-економічний та інвестиційний відділ

 Устилузької міської ради

 

1. Загальні положення:

1.1 Фінансово-економічний та інвестиційний відділ ( далі – відділ ) є структурним підрозділом Устилузької міської ради, підпорядковується міському голові та  заступнику міського голови Устилузької міської ради, Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами департаменту фінансів обласної державної адміністрації, рішеннями Устилузької міської ради та положенням про відділ.

2. Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної політики в бюджетній сфері шляхом прогнозу показників та аналізу виконання міського бюджету;

2) підготовка розрахунків до проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд Устилузької міської ради;

3) розроблення в установленому порядку проекту міського бюджету;

4) забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів;

5) розроблення пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

6) проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану Устилузької міської ради, перспектив її подальшого розвитку;

 

 

7) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Устилузької міської ради;

 

8) здійснення  загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету,  координація  діяльності  учасників  бюджетного  процесу  з  питань виконання бюджету;

 

9) реалізація державної інвестиційної політики та місцевих інвестиційних програм і проектів Устилузької міської ради

 

10) здійснення аналітичної та організаційної роботи у сфері залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах об’єднаної територіальної громади;

 

11) сприяння налагодженню міжнародних зв'язків Устилузької міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості об’єднаної територіальної громади, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

- організовує роботу із підготовки проекту міського бюджету, визначає порядок і строки подання структурними підрозділами Устилузької міської ради та установами, які фінансуються з міського бюджету, матеріалів для підготовки проекту міського бюджету;

- складає проект міського бюджету та прогноз на наступні за планованими два бюджетні періоди;

- визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів, проводить їх аналіз та приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту міського бюджету;

- організовує виконання міського бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами, установами і організаціями Устилузької міської ради надходження доходів до міського бюджету, вжиття заходів для ефективного використання бюджетних коштів та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства; 

- бере участь у розробці паспортів бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

- готує тимчасовий та постійний розпис бюджету Устилузької міської ради, вносить в установленому порядку зміни та забезпечує відповідність розпису встановленим бюджетним призначенням;

- здійснює аналіз виконання міського бюджету, готує квартальні та річний звіти підведення підсумків, пропозиції щодо виконання затверджених показників бюджету;

-  аналізує  соціально-економічні  показники  розвитку  Устилузької міської ради  та враховує їх під час складання міського бюджету;

- готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади;

- проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз доходів міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території об’єднаної громади місцевих податків, зборів,  також пільг;

-  проводить  на базі  статистичної, фінансової  звітності  і  прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій,  розташованих  на  відповідній  території,  тенденцій  і  динаміки розвитку  різних  форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

- готує висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету;

- перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів установ і організацій, які фінансуються з міського бюджету;

- проводить аналітичну та організаційну роботи у сфері залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах об’єднаної територіальної громади;

- проводить заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату  шляхом внесення пропозицій по створенню потенційним інвесторам сприятливих умов для їх діяльності та наданню пільг;

- бере участь у розробці інвестиційних проектів та вносить пропозиції щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності на території громади;

-         аналізує фінансову, ринкову, транспортну, житлово-комунальну інфраструктури об’єднаної територіальної громади для здійснення інвестиційних програм;

- сприяє налагодженню міжнародних зв’язків в галузі інвестиційної діяльності, пропаганді інвестиційної привабливості міста, організовує цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування;

- бере участь у розробці стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади;

- ведення бази інвестиційно привабливих об’єктів об’єднаної територіальної громади;

- готує проекти рішень Устилузької міської ради про міський бюджет та внесення змін до нього, а також проектів розпоряджень голови міської ради з питань пов'язаних з виконанням міського бюджету;

- готує разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для підготовки звітів міського голови;

- готує пояснювальну записку до квартальних та річного звітів про виконання місцевого бюджету;

- готує  у  межах  своєї  компетенції угоди та додаткові угоди на передачу трансфертів у вигляді субвенцій з міського бюджету до районного бюджету та на отримання субвенцій з бюджетів інших рівнів до міського бюджету;

-   здійснює реалізацію державної політики, спрямованої на розвиток, вдосконалення роздрібної та оптової торгівлі;

-   бере участь в організації ярмаркової та виставкової діяльності;

-   співробітництво з органами статистики у своїй роботі;

- розглядає звернення, пропозиції, листи і скарги громадян, підприємств, установ та організацій у  межах  своєї  компетенції, що надходять до відділу, вирішує їх та готує відповідні пропозиції;

- надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

- забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань наданих керівництвом;

-  здійснює інші функції, пов’язані з виконанням  покладених на нього завдань.

4. Відділ має право:

- в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів Устилузької міської ради, органів державної податкової служби, інших  державних  органів,  підприємств,  установ,  організацій  всіх форм  власності,  інформації,  документи  та  інші  матеріали,  необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання;

 

-  залучати  фахівців  інших  структурних  підрозділів  Устилузької міської ради,  підприємств,  установ  та  організацій  об’єднань  громадян  (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради, приймати участь у проведенні семінарів з питань, що  належать до його компетенції;

- відділ під час виконання покладених  на  нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами Устилузької міської ради, підприємствами, установами,  організаціями,  відповідними  органами державної  податкової  служби,  органами  державної фінансової інспекції та територіальними органами Державного казначейства;

-  здійснювати перевірки бюджетних установ міської ради та комунальних підприємств згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Устилузької міської ради;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами міської ради, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- відділ очолює начальник фінансово-економічного та інвестиційного відділу, який призначається на посаду головою міської ради на конкурсній основі або за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

 

5. Начальник фінансово-економічного та інвестиційного відділу:

  •  здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу; 
  • вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу, забезпечує підвищення особистої ділової кваліфікації, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку  у відділі;

 

 

  •  організовує роботу з планування та формування міського бюджету, реалізує  заходи  щодо  його виконання,  проводить та підведення підсумків;
  •  контролює виконання міського бюджету та подає звітність до вищих органів у системі управління;
  • вносить пропозиції по забезпеченню ефективного наповнення дохідної частини місцевого бюджету та ефективного використання коштів;

- забезпечує у межах своєї компетенції дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

- забезпечує реалізацію у відділі державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечує захист персональних даних та реєстрацію баз персональних даних  (у разі необхідності), власником яких є відділ;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- виконує інші обов’язки передбачені посадовою інструкцією та доручення, покладені  на  нього головою міської ради та заступником голови міської ради;

- начальник відділу у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 6. Працівники фінансово-економічного та інвестиційного відділу безпосередньо підпорядковуються начальнику фінансово-економічного та інвестиційного відділу.

 

7. У разі тимчасової відсутності начальника фінансово-економічного та інвестиційного відділу виконання його обов’язків покладається на спеціаліста цього відділу.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Громадська оцінка робіт, що надійшли на конкурс з визначення кращого логотипу Устилузької громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь