Устилузька громада

Волинська область, Володимир-Волинський район

ПОЛОЖЕННЯ про соціально-гуманітарний відділ

Додаток

до рішення Устилузької  міської                                                         

ради  від  15.04.2016 № 6/13                                                                      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про соціально-гуманітарний відділ Устилузької міської ради

 

1. Соціально-гуманітарний відділ Устилузької міської ради (далі Відділ) є структурним підрозділом Устилузької міської ради, підпорядкованим голові Устилузької міської ради та підконтрольним управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

2. Відділ утворюється рішенням сесії Устилузької міської ради і забезпечує виконання покладених на нього завдань в межах території  Устилузької об’єднаної міської територіальної громади.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти,науки тамолоді обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, а також цим положенням.

4.Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту,освіти, науки, молоді та спорту населення.

5.      Відділ у межах своїх повноважень в напрямку освіти, молоді та спорту виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, розпоряджень голів Волинської обласної державної адміністрацій, Устилузької міської ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) здійснює управління навчальними закладами, що є комунальною власністю Устилузької міської ради, знаходяться на території Устилузької об’єднаної міської територіальної громади;

3) здійснює організацію навчально-методичного забезпечення навчальних закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

4) здійснює координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

5) здійснює визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання договорів на їх підготовку;

6) здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацію навчальних закладів, що є комунальною власністю;

7) контролює забезпечення, не нижче визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів, установ, організацій системи освіти, що є комунальною власністю, та забезпечення фінансування витрат на їх утримання, вносить пропозиції до проекту міського бюджету;

8) забезпечує розвиток мережі навчальних закладів та установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та оптимізації;

9) здійснює соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створює умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

10) організовує облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання дітей у навчальних закладах;

11) вирішує, у встановленому порядку питання, пов'язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги;

12) створює належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;

13) може забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів;

14) організовує професійне консультування молоді та продуктивну працю учнів;

15) визначає потреби, обсяги і розробляють пропозиції щодо державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону;

16) сприяє вирішенню у встановленому порядку питаннь, пов'язаних з наданням особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, можливості здобувати загальну середню освіту;

17) вирішує питання щодо організації позашкільної освіти;
18) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку галузі освіти, молоді та спорту, готує пропозиції до проектів галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища дітей і молоді, організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їхвиконання;
19) створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до
 освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття повної загальної середньої освіти;
20) забезпечує ефективне і
 цільове використання відповідних бюджетних коштів;
21) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на
 утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
22) розробляє проекти розпоряджень голови міської ради, у
 визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
23) бере участь у
 розробленні проектів розпоряджень голови міської ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

24) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
25) готує (бере участь у
 підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
26) забезпечує розгляд звернень громадян із
 питань, що належать до його компетенції; забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є  відділ;

27) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
28) забезпечує у
 межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

29) забезпечує захист персональних даних;
30) проводить атестацію керівних кадрів навчальних закладів, що розміщені на території Устилузької об’єднаної міської територіальної громади;
31) розглядає питання та
  вносить управлінню освіти, науки та молоді облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними та відомчими нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
32) забезпечує в
 межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
33) сприяє впровадженню в
 практику нові освітні програми та інші педагогічні розробки, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
34) вносить на
 розгляд управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації пропозиції щодо здійснення інноваційної освітньої діяльності, запровадження нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
35) залучає до
 реалізації освітніх програм громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

 

36) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
37) формує замовлення на
 навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

38) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
39) співпрацює з
 відповідними підрозділами органів внутрішніх справ і соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
40) організовує психологічну та логопедичну діяльність, педагогічний патронтаж;

41) здійснює організацію інклюзивного навчання;

42) вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних і житлових умов  працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

43) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення якості освіти, молоді та спорту, розвитку фізичної культури та спорту, покращення становища дітей і молоді, організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання; розробляє і подає на розгляд сесій міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання таких програм і заходів;

44) подає пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд сесій міської ради  та управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації;

45) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих відпочинкових закладів;

46) здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо забезпечення медичного і диспансерного обстеження дітей, утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
 

 
47) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий та фізичний розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;

48) розробляє положення та проводить регіональні змагання з видів спорту серед школярів та молоді, організовує та забезпечує виступи збірних команд у змаганнях районного, обласного та всеукраїнських рівнів у межах бюджетних асигнувань, виділених на спортивно-масову роботу;
49) вивчає, узагальнює та
 поширює передовий досвід роботи з питань освіти, молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
50) взаємодіє з
 місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
51) співпрацює з регіональним центром «Інваспорт», громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у
 розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази;
52) здійснює контроль за
 технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери відділу, зокрема за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
53) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну і
 пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;
54) здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в
 установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та від їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до
 виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
3) вносити в
 установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  у галузі освіти, молоді та спорту;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами та організовувати випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру;
5) скликати в
 установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;
6) вносити до
 Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, молоді та спорту організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
7) за
 дорученням голови міської ради  утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для навчально-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього потенціалу регіону;
8) створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і
 за погодженням з Міністерством освіти і науки  України, Міністерства молоді та спорту України впроваджувати їх у практику.
7
Відділ у межах своїх повноважень в сфері соціального захисту  дітей виконує такі завдання:

1) реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування району, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
5)здійснення контролю за умовами утриманням і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
6) ведення обліку дітей, які опинилися у складних обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

 

 

7) визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

8) організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
9) надає органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям району усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
10) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
11) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
12) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
13) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
14) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
15) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей Володимир-Волинського МВ ГУМВС у Волинській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
16) розробляє і подає на розгляд сесії пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
17) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

 

 

18) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
19) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
20) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
21) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
22) бере участь в процесі вибуття дітей із закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
23) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
24) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
25) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації району усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника з роботи молодше 18 років;
26) проводить інформаційно-роз"яснювальну роботу з питань, що належить до її компетенції, через засоби масової інформації району;
27) вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства;
28) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

8. Соціально-гуманітарний відділ в сфері соціального захисту дітей має право:
1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

 

 

 

 

 

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від районного відділу статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;
7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях району усіх форм власності,
10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями району усіх форм власності;
11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які привели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення таких причин;
12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;
13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належить до її компетенції;
15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

 

16) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.
17) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

9. Соціально-гуманітарний  відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою міської ради.

10. Начальник соціально-гуманітарного відділу :
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за
 організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
2) подає на
 розгляд сесії міської ради  Положення про відділ ;
3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та
 розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;
5) вживає заходів щодо удосконалення організації та
 підвищення ефективності роботи відділу та структурних підрозділів;
6) звітує перед головою міської ради  про виконання покладених на
 відділ завдань із реалізації державної політики у сфері освіти, молоді та спорту, соціального захисту дітей та затверджених планів роботи;
7) може входити до
 складу колегії облдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на
 засіданнях колегії  питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у
 засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси відділу у
  взаємовідносинах з іншими структурними та іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва міської ради;

11) готує, у межах своїх повноважень, розпорядження, організовує контроль за їх виконанням;
12) здійснює добір кадрів та вносить пропозизії на розгляд міському голові;
13) проводить особистий прийом громадян з
 питань, що належать до повноважень відділу;
14) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та
 виконавської дисципліни;

15) складає клопотання та вносить пропозиції про нагородження та відзначення кращих працівників освіти державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

 

 

16) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень;

17) подає керівництву міської ради пропозиції  про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

18) забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності відділу;

19) забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі;

20) представляє міську раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції;

21) не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

22) на період відсутності начальника відділу обов’язки начальника виконує головний спеціаліст (спеціаліст) відділу;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Начальник соціально-гуманітарного несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

1) рівень реалізації  програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства;

2) дисциплінарну відповідальність, визначену трудовим законодавством;

3) неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

4) порушення Загальних правил поведінки державного службовця.

12. Начальник соціально-гуманітарного відділу при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями

13.  Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може створюватись колегія відділу у складі начальника (голова колегії), інших відповідальних працівників відділу, керівників навчальних закладів громади.
      До
 складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської ради, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

      Склад колегії затверджується головою міської ради за поданням начальника відділу.

      Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.
14. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

 

Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова міської ради  за поданням начальника відділу.

15. Соціально-гуманітарний  відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами  міської ради, апаратом райдержадміністрації, районної ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Громадська оцінка робіт, що надійшли на конкурс з визначення кращого логотипу Устилузької громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь