Устилузька громада

Волинська область Володимирський район

Перелік соціальних послуг, умови їх надання структурними підрозділами комунального некомерційного підприємства «Центр надання соціальних послуг Володимирського району»

Дата: 01.05.2024 12:16
Кількість переглядів: 39

Центр надає такі соціальні послуги:

-догляд вдома,

-денний догляд,

-догляд стаціонарний;

-підтримане проживання;

-соціальна адаптація;

-соціальна інтеграція та реінтеграція;

-надання притулку;

-екстрене (кризове) втручання;

-консультування;

-соціальний супровід;

-представництво інтересів;

-посередництво;

-соціальна профілактика;

-натуральна допомога;

-фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

-переклад жестовою мовою;

-догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;

-супровід під час інклюзивного навчання;

-інформування;

-тимчасовий відпочинок для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;

-транспортні;

         За наявності кадрових та матеріально-фінансових ресурсів центр може надавати  інші соціальні послуги.

         Рішення про надання соціальних послуг приймаються уповноваженими органами системи надання соціальних послуг Зимнівської сільської, Володимирської та Устилузької міських рад (далі — засновники) відповідно до законодавства.

         На підставі рішення про надання соціальних послуг, центр відповідно до державних стандартів соціальних послуг:

-визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

-встановлює групу рухової активності (у разі потреби);

-визначає зміст та обсяг соціальних послуг;

-складає індивідуальний план надання соціальної послуги;

-видає наказ про взяття отримувача соціальної послуги на обслуговування;

-укладає з отримувачем/законним представником отримувача соціальних послуг договір про надання соціальної послуги (соціальних послуг).

У разі коли центр підключено до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі — інформаційна система), відповідні рішення, документи та дані отримуються шляхом доступу до такої інформаційної системи.

         У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або  окремих її місцевостях для невідкладного надання соціальних послуг засновники можуть уповноважити центр приймати рішення про надання соціальних послуг екстрено (кризово) особам, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, та внутрішньо переміщеним особам.

         У разі коли центром прийнято рішення про надання соціальних послуг екстрено (кризово), центр видає наказ про надання соціальних послуг екстрено (кризово). Акти про надання соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, надсилаються центром засновникам протягом одного місяця з дня надання соціальних послуг.

         На час надання соціальних послуг екстрено (кризово) не проводиться визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг, складання індивідуального плану надання соціальної допомоги та укладання договору про надання соціальної послуги (соціальних послуг).

         У разі потреби в наданні соціальних послуг постійно центр вживає заходів до виготовлення отримувачу соціальних послуг усіх необхідних для надання соціальних послуг документів, після чого:

-визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

-встановлює групу рухової активності (у разі потреби);

-визначає зміст та обсяг соціальних послуг;

-складає індивідуальний план надання соціальної послуги;

-видає наказ про взяття отримувача соціальної послуги на обслуговування;

-укладає з отримувачем/законним представником отримувача соціальних послуг договір про надання соціальної послуги (соціальних послуг).

         Центр, до якого особи, які потребують надання соціальних послуг, їх законні представники, уповноважені особи органу опіки та піклування звернулися безпосередньо, допомагає в поданні заяви до засновників не пізніше ніж наступного робочого дня та інформує про можливість щодо отримання необхідної допомоги та умови її надання (в усній формі, через електронні засоби комунікації або шляхом надання друкованих інформаційних матеріалів).

         У разі коли в центрі є соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи, оцінювання потреб у соціальних послугах особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, проводиться ним.

         У разі потреби та за згодою осіб, які потребують надання соціальних послуг, з метою визначення додаткової потреби в натуральній допомозі проводиться позачергове оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг.

         Форми договору про надання соціальної послуги (соціальних послуг), акта оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, журналу обліку осіб, яких обслуговує центр, затверджуються Мінсоцполітики.

         Центр забезпечує надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно), з установленням диференційованої плати в обсязі, визначеному державними стандартами, платно (за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб) у визначеному законодавством порядку.

         Розмір плати за соціальні послуги встановлюється центром у визначеному законодавством порядку і затверджується його уповноваженими органами.

         Розмір плати за соціальні послуги залежить від змісту та обсягу послуг, що надаються.

         Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

         Соціальні послуги понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

         Засновники мають право приймати рішення про надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг та/або про надання послуг іншим категоріям осіб. Для цього засновники приймають рішення про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та/або про звільнення від плати за надання соціальних послуг окремих категорій осіб чи особи.

         На кожного отримувача соціальних послуг, який обслуговується центром, ведеться особова справа з дотриманням вимог Законів України “Про захист персональних даних” і “Про інформацію”.

         У разі коли надійшло рішення про надання особі двох і більше соціальних послуг, ведеться одна особова справа.

         Формування, облік та зберігання особової справи здійснюються у відділенні,  яке обслуговує особу постійно.

         У разі надання соціальних послуг екстрено (кризово) особова справа отримувача соціальних послуг формується поступово, спочатку долучається акт про надання соціальних послуг екстрено (кризово).

         Доступ до відповідних електронних документів і даних, що містяться в інформаційній системі, можуть мати працівники центру, до посадових обов’язків яких належить внесення інформації до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг (далі — уповноважені працівники центру).

         Центр забезпечує відповідальне ставлення працівників до виконання своїх обов’язків, повагу до гідності громадян, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо осіб, які отримують соціальні послуги, використання відповідно до законодавства про інформацію та захист персональних даних інформації про отримувачів соціальних послуг, що стала відома під час надання соціальних послуг, та інформації, доступ до якої обмежений отримувачами соціальних послуг.

         Отримувачу соціальних послуг може бути відмовлено в наданні або припинено надання соціальних послуг у разі наявності в нього відповідно до висновку про стан здоров’я медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань). Надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальної послуги (соціальних послуг).

         Надання соціальних послуг особам, які портебують надання соціальних послуг, структурними підрозділами центру припиняється в разі:

         1) поліпшення стану здоров’я, подолання складних життєвих обставин, у результаті чого в отримувача соціальних послуг зникає потреба в отриманні соціальних послуг;

         2) закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги (соціальних послуг);

         3) направлення (переведення) до установи/закладу надання соціальних послуг (стаціонарних, тимчасового перебування);

         4) зміни задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) (переїзд за межі територіальних громад засновників, на які поширюються повноваження центру);

         5) невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальної послуги (соціальних послуг);

         6) відмови отримувача соціальних послуг, його законного представника, органу опіки та піклування від отримання соціальних послуг;

         7) припинення діяльності центру. У такому разі засновник вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому центрі (розглядає питання про можливість надання соціальних послуг громадськими об’єднаннями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства);

         8) смерті отримувача соціальних послуг.

У разі смерті отримувача соціальної послуги надання соціальних послуг припиняється на підставі одного із таких документів:

-рішення засновників;

-доповідної записки соціального робітника;

-довідки закладу охорони здоров’я про встановлення факту смерті.

         Припинення надання соціальних послуг відбувається після письмового попередження отримувача соціальних послуг (крім припинення в разі смерті отримувача) із зазначенням причин для припинення.

         Про відмову в наданні або припинення надання соціальних послуг особі видається наказ, робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі отримувача соціальної послуги із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало особу. Повідомлення про відмову в наданні або припинення надання соціальних послуг особі центром надсилається уповноваженим органам системи надання соціальних послуг.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Громадська оцінка робіт, що надійшли на конкурс з визначення кращого логотипу Устилузької громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь