Устилузька громада

Волинська область Володимирський район

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації

Дата: 28.12.2023 16:34
Кількість переглядів: 260

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – «Генеральний план м. Устилуг Володимирського району Волинської області»

 

У Заяві про визначення обсягу СЕО міститься інформація про замовника СЕО, вид та основні цілі документа державного планування.

 

Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Устилузька міська рада

Юридична адреса: 44731, Волинська обл., Володимирський р-н, м. Устилуг, вул. Володимирська, буд. 40.

Контактний e-mail: ustylug@i.ua

Передбачувана процедура громадського обговорення:

– строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО становить з 28.12.2023 р. до 10.01.2024 р.;

 

– згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО;

 

– ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можна на офіційному веб-сайті Устилузької міської ради – https://ustyluzka-gromada.gov.ua/

 

– зауваження і пропозиції подаються  до Устилузької міської ради,

Тел.:  +38 0997039678

Контактний e-mail: https://ustyluzka-gromada.gov.ua/ /в термін до 10.01.2024 р.

 

– місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування –Устилузька міська рада.

 

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

 


  • про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
   генерального плану
   м. Устилуг Володимирського району Волинської області

 

Загальні положення

Замовник СЕО

  • проекту є Устилузька міська рада Володимирського району Волинської області (44731, Волинська обл., Володимирський  р-н, м. Устилуг, вул. Володимирська, буд. 40).

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Устилузької міської ради Волинської області. Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території села та розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

  • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки генерального плану м. Устилуг Володимирського району Волинської області виконаний на замовлення та відповідно до завдання Устилузької міської ради. Розроблення Генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села, позаяк діючого генерального в села нема.

Генеральний план м. Устилуг Володимирського району Волинської області виконаний ТОВ «ЕСТР» (м. Київ) відповідно до договору № 586/20/10 від 07.04.2020 р., укладеного з Устилузькою міською радою. Підставою для проектування є рішення міської ради №3213 від 16.03.2018 р. Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста, позаяк розрахунковий період попереднього генерального плану «Генеральний план м. Устилуг Волинської області», ДНДІПІМ «НДПІ містобудування», м. Київ, 1993 р., вичерпався у 2015 році.

Генеральним планом м. Устилуг визначено:

основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;

території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;

пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;

організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

При розробці генерального плану брався до уваги проекти:  «Внесення змін до схеми планування території Волинської області» який був виготовлений ДП Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя у 2015 році, «Схема планування території Устилузької міської ради Володимирського району» ТОВ «ПВІ «Волиньагропроект», м. Луцьк.

Генеральний план розроблений відповідно до діючих з 01.10.2019 р. Державних будівельних норм України ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №193 від 14.08.2015 «Про затвердження Переліку класів об`єктів містобудівного кадастру», а також інших нормативних документів.

Для складання опорного плану були використані графічні та інші матеріали, надані Устилузькою міською радою, виконавчими органами Володимирського району та Волинської області.

При виконанні проекту була використана цифрована картографічна основа у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1: 2 000 виконана ТОВ «ЕСТР» («Кайлас АЕРО») (м. Київ), та яка була надана замовником згідно з листом (лист №988/03-11 від 07.04.2020 р.). Генеральний план розроблений на розрахунковий строк 1.01.2041 рік та згідно п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується. З метою інформування населення щодо питання розробки генерального плану та вивчення громадської думки стосовно цього питання, 03.08.2020 року в місті Устилуг були проведені громадські слухання.

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території міста, а також при використанні землі в проектних межах міста.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Розроблення проекту генеральний план м. Устилуг Володимирського району Волинської області передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють визначені види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Даний проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно документ державного планування не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

 • житлової;
 • громадської;
 • промислово-комунальної;
 • ландшафтно-рекреаційної.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається м. Устилуг, є:

 1. Атмосферне повітря
 • основними джерелами забруднення атмосфери населеного пункту є автотранспорт. Через місто проходить дорога Н-22.
 1. Водні ресурси
 • дифузне забруднення від транспорту (поверхневий стік з доріг);
 • недотримання розмірів та меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон навколо водних об’єктів;
 • село не забезпечене централізованою каналізацією з очисними спорудами;
 • відсутні централізовані мережі дощової каналізації.
 1. Відкриті землі
 • джерелом забруднення ґрунтів села є автотранспорт;
 • умови утримання та упорядкування кладовища не відповідають санітарним вимогам;
 • негативний вплив від накопичень побутових відходів.
 1. Здоров’я населення
 • основним джерелом шуму є вулична мережа.
 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту відсутні;
 • недостатня кількість зелених насаджень загального користування в межах села.
 1. Поводження з відходами
 • на даний не застосовується роздільне збирання відходів.

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій.

 

Ймовірні наслідки:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генеральний план м. Устилуг, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.

Очікується покращення мікроклімату через створення зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

Повітряне середовище

Очікується покращення ситуації щодо шумового забруднення. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану територій прилеглих до вулиці з інтенсивним рухом транспорту забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг дороги та дотримання розривів.

Слід очікувати збереження незначного рівня забруднення повітря викидами автотранспорту.

 

Водне середовище

Покращення ситуації – усунення джерел забруднення – влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод; будівництво централізованої системи водопостачання.

Скорочення рівня забруднення і засмічення поверхневих водних об’єктів та збереження їх водності внаслідок виділення земельних ділянок для організації прибережних захисних смуг.

Відкриті землі

Передбачається забудова вільних ділянок, що призведе до трансформації ґрунтового покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість відновлення природних біотопів на забудованих ділянках.

Ґрунти

Трансформація ґрунтового покриву на ділянках проектної житлової і громадської забудови.

Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок прокладання інженерних мереж.

Очікується покращення стану ґрунтів щодо виключення забруднення побутовими стоками через створення централізованої системи господарсько-побутової каналізації та очисних споруд поверхневих вод; рекультивація ґрунтів.

Покращення ситуації через впровадження спеціалізованої системи санітарного очищення від твердих побутових відходів.

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Створення житлової забудови на сільськогосподарських землях загрожує зменшенню середовища існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Вплив на середовища існування через розвиток рекреаційних територій.

Ландшафти

Очікується позитивний вплив на образ ландшафту населеного пункту через організацію санітарно-захисних зон, благоустрою населеного пункту і розвитку озеленених територій загального користування.

Здоров’я населення

Негативних впливів не очікується.

Очікується підвищення безпеки на дорогах.

Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (створення систем каналізації та водопостачання, очисних споруд, облаштування рекреаційних територій та санітарно-захисних зон тощо) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • території з природоохоронним статусом відсутні.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У рамках стратегічної екологічної оцінки генерального плану м. Устилуг Володимирського району Волинської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків буде розглянуто варіант «нульовий», без упровадження проектних змін.

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план м. Устилуг. За таких умов подальший соціально-економічний сталий розвиток є неможливим, альтернатива «нульового» сценарію призведе до погіршення екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, неефективного використання земельних та інших природних ресурсів й рекреаційного потенціалу міської об’єднаної територіальної громади. Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. У випадку, якщо генеральний план не буде затверджено, населений пункт залишиться без документації, яка регулюватиме забудову населеного пункту.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану м. Устилуг Володимирського району Волинської області для виявлення всіх важливих впливів і ризиків, оцінювання їх величини та значимості, запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, є системний підхід.

Для сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного документа державного планування будуть використані такі методи, зокрема: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, історичний, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання, контент-аналізу; моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Саме система засобів і прийомів, що передбачені кожним із зазначених до застосування під час стратегічної екологічної оцінки методів, дають змогу запропонувати заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями збереження та охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я. У процесі стратегічної екологічної оцінки буде опрацьовано інформацію та дані щодо стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, екологічні проблеми, які стосуються документа державного планування: статистичну інформацію, доповіді про стан довкілля, інформацію, включену в інші акти законодавства, що мають відношення до генерального плану, дані моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація про екологічні показники, які відображають основні тенденції причини та наслідки екологічної обстановки на підставі даних державних статистичних спостережень із використанням адміністративних даних.

Таблиця 1

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту на стан повітря.

Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах.

Водні ресурси

Незадовільне утримання прибережних захисних смуг. Відсутність централізованого каналізування.

Відсутність дощової каналізації.

Дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання.

Розроблення проектів землеустрою водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів.

Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та покращення екологічного стану водних об’єктів. Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Відкриті землі

Умови утримання та упорядкування кладовища не відповідають санітарним вимогам.

Забруднення ґрунтів придорожньої території.

Закриття кладовища, яке вичерпало свої територіальні ресурси. Відведення ділянки під проектне кладовище.

Раціональне планування вулично-дорожньої мережі.

Лісові ресурси та природно-заповідний фонд

Недостатня кількість зелених насаджень.

 

Передбачено озеленення та благоустрій території села з урахуванням нормативно-допустимих рекреаційних навантажень.

Для захисту від шуму і шкідливих викидів передбачається облаштування шумозахисних екранів та смуг озеленення.

Поводження з відходами

Відсутнє роздільне збирання побутових відходів.

 

Забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх видів відходів. Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об’ємів вивозу і захоронення відходів.

Здоров’я населення

Акустичне навантаження від автомобільного транспорту.

Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодороги передбачається створення і підтримку зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про СЕО розробляється у складі містобудівної документації.  Структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачені відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються у письмовій формі до Устилузької міської ради Володимирського району Волинської області за адресою:

Устилузька міська рада

Юридична адреса Устилузька міська рада Володимирського району Волинської області (44731, Волинська обл., Володимирський  р-н, м. Устилуг, вул. Володимирська, буд. 40).

Тел.:  +38 0997039678

Контактний e-mail: https://ustyluzka-gromada.gov.ua

Відповідальна особа – Домбровська Ольга Володимирівна

Тел.: +38 0997039678

E-mail: ustylug@i.ua

 

 

Строки подання

Термін прийняття зауважень та пропозицій – 10 днів з моменту оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО.

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Громадська оцінка робіт, що надійшли на конкурс з визначення кращого логотипу Устилузької громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь